اسنـاد حمـل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعات خسارت از شركت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد: شرح كالاعلائم و يا شماره‌هاي تجاري نام كشتي حامل ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد، بنادر بارگيري و تخليه نام حمل كننده كالا نام گيرنده كالا، نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس را به اطلاع او مي رساند، هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد ، تعداد نسخه‌هاي بارنامه كه بصورت اصل صادر شده است و تاريخ صدور .

گـواهـي مبـداء
اظهاريه امضاء شده‌اي است كه حاكي از مبداء ساخت كالا مي‌‌باشد . گواهي مبداء توسط صادركننده كالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل ( براي مثال اتاق بازرگاني ) باشد صادر شود .


گـواهـي بـازرسـي
انجام بازرسي توسط يك موسسه بازرسي را مشخص مي‌كند . مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن ، تعداد بسته‌ها ، مورد بررسي كمي و كيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه مي دهد .


گـواهـي بـيـمـه
سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد . و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد . مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف كالا باشد .
گواهي بيمه بايد1- با آنچه كه در اعتبار نامه ذكر شده ، مطابقت داشته باشد . 2- كليه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگيرد . 3- با ساير اسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد .


اظهـارنـامـه گـمـركـي
عبارتست از يك اظهارنامه مبداء كه توسط يك مقام يا مقامات صالح گواهي شده باشد .


اظهـارنـامـه ورود يـا خـروج
عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل ، مسير سفر ، بار ، كالاي توشه‌اي و ملزومات ، كاركنان و مسافرين مي‌باشد .


اظـهـارنـامـه كـالا
عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نموده تنظيم مي شود . در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمركي را كه بايد در مورد كالا اجرا گردد ، ذكر مي كنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرك براي اجراي آن روش لازم است قيد مي‌كنند .

 

اظـهـارنـامـه مـبـداء
عبارتست از یك شرح مقتضی در رابطه با مبداء كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده ، تولیدكننده ، تهیه‌كننده ، صادركننده یا هر شخص صلاحیت دار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می‌گردد .


تـرانـزيـت گـمـركـي
عبارتست از روش گمركي كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل مي‌شود .


مـانـيـفـسـت
فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند . در فارسي مي‌توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است . اين فهرست كل ، زماني عرضه مي‌شود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد ميرسد .


بـارنـامـه
در اصطلاح بين‌المللي كشتيراني ، بارنامه رابيل آولد ينگو در جاده و در هواپيماسي . ام . آرمي‌خوانند . بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا كه بعنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگيري كالا ، صادر مي‌شود . بارنامه حاوي مشخصات ظاهري كالا از قبيل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است . ميباشد . گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، كالا را از موسسه حمل و نقل دريافت ميدارد .


اظـهـارنـامـه اجـمـالـي
فرم مخصوصي است حاكي از خلاصه مشخصات محموله يك كشتي ، يك هواپيما يا يك كاروان از كاميونها كه ضمن آن تعداد بسته ، وزن ، مبداء ، مقصد ، نام كشتي يا ديگر وسايل حمل ، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرك تسليم ميشود در اظهارنامه اجمالي بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسيله نقليه و گيرنده ، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جملهطبق مانيفست ضميمه در ...... صفحه ....... قلماكتفا مي‌شود .


بـارنـويـسـي
مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه به تدريج ريز آنرا مي‌نويسند تا بعدا" با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود .


بـارانـداز
محل سرپوشيده‌اي است كه يك يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و كالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته مي‌شود .


كـالاي مـتـروكـه
كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد ، كالاي متروكه خوانده مي‌شود .


پـيـمـان نـامـه ارزي
فرمي است كه صادركننده ، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي‌كند . براي خروج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر مي‌شود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعهد را مورد پيگرد قرار مي‌دهند .


كـابـوتـاژ
عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر، كه از راه كشور همجوار صورت گيرد . براي كابوتاژ ، تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر .


پـروفـورمـا
سياهه خريدي است كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش ، يا تعيين ارزش و شرايط فروش ، صادر مي‌كند . اين سياهه قبل از فروش كالا ، بايد به تائيد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد . پروفرما را پيش فاكتور نيز مي‌گويند .


اعـلامـيـه ارز
سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد .


تـعـرفـه گـمـركـي
جدولي است كه كليه كالاها در آن طبقه بندي و در ستونهاي معين ، شماره فصل و رديف مربوطه نوع كالا و ماخذ حقوقي گمركي تعيين شده است .


كـارنـه تـيـر
كارنه‌تير سند ترانزيتي بين‌المللي كالا از راه زميني است كه در مبداء صادر مي‌شود و به موجب آن كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد بطور ترانزيت عبور مي‌كند و نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود .


كـارنـه آ . ت . آ ( A . T . A )
مدرك ورود موقت بين المللي است . اگر شخص و يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه ، وارد نمايد و يا نمونه‌هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند ، به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

 

 C and F : CARGO and FREIGHT
يعني فقط بهاي كالا در مبداء به اضافه هزينه‌هاي بسته‌بندي و كرايه تا بندر مقصد .


 EXW : Ex Works(… named place)
تحويل در محل كار ( ... محل تعيين شده )


 FCA : Free Carrier ( … named place )
تحويل به حمل كننده ( ... محل تعيين شده )


 FAS : Free Alongside Ship ( … named port of shipment )
تحويل در كنار كشتي (بندر بارگيري تعيين شده )


 FOB : Free On Board ( … named port of shipment )
تحويل روي عرشه (... بندر بارگيري تعيين شده )


 CFR : Cost and Freight ( … named port of – destination )
هزينه و كرايه حمل (... بندر و مقصد تعيين شده )


CIF : Cost , Insurance and Freight ( … named port of destination )
هزينه ، بيمه و كرايه حمل (... بندر مقصد تعيين شده )


 CPT : Carriage Paid To ( … named place of – destination )
كرايه حمل پرداخت شده تا ( ... مقصد تعيين شده )


 CIP : Carriage and insurance Paid To ( … named place of destination )
كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا ( ... محل تعيين شده در مقصد )


 DAF : Delivered At Frontir ( … named place )
تحويل در مرز ( ... محل تعيين شده )


 DES : Delivered Ex Ship ( … named port of destination )
تحويل از كشتي ( ... بندر مقصد تعيين شده )


 DEQ : Delivered Ex Quay ( duty paid ) ( … named port of destination )
تحويل در اسكله ( عوراض پرداخت شده ) ( ... بندر مقصد تعيين شده )


DDU : Delivered Duty Unpaid ( named – place of destination )
تحويل عوراض پرداخت نشده ( ... محل مقصد تعيين شده )


DDP : Delivered Duty Paid ( named – place of destination )
تحويل عوراض پرداخت شده ( ... محل مقصد تعيين شده )

 

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها بنام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی (ایرانی و غیر ایرانی) اشخاص حقوقی، صادر و پس از تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. ضوابط و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آیین نامه اجرائی است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. اشخاص و کالاهای ذیل نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارند:
۱- شرکتهای تعاونی مرزنشینان: برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده های مرز نشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد مقدار و ارزش تعیین شده در ازای صادرات انجام شده توسط تعاونی.
۲- ملوانان ایرانی شاغل: در شناورهائی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
۳- پیله وران: برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و اخذ مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه.
۴- کارگران ایرانی: شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی


کالاهای تجاری

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد. اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی شده به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد

ارتباط با ما

 ما در شبکه های اجتماعی

JoomShaper